‘De vereniging heeft ten doel het beschermen van de in het wild levende vogels en het behoud en beheer van natuur en landschap, in het bijzonder in Midden-Brabant’.

De Vogelwerkgroep streeft haar doel na door:
 het verrichten van onderzoek
 het verzamelen van gegevens
 het geven van voorlichting door o.a. cursussen, excursies en lezingen
 het uitbrengen van publicaties
 het verrichten van onderhoud en beheerwerkzaamheden

Zoals de naam van de werkgroep al impliceert, omvat het werkgebied van de vereniging het middendeel van de provincie Noord-Brabant. Dit gebied bevat een conglomeraat van verschillende biotopen, zoals de grote natuurgebieden met heide, bossen, stuifzanden, de landgoederen en de beekdalen enz.

Niet alleen grotere gebieden, maar zeker ook agrarische gebieden en het stedelijk milieu hebben onze aandacht. Vogels kiezen voor hun reproductie het biotoop uit waaraan zij het beste zijn aangepast. Vogels manifesteren zich in verschillende hoedanigheden in een gebied; ze zijn broedvogel, doortrekker of wintergast. Waarom en waardoor vogels reageren op situaties in de tijd blijft fascinerend. Wij proberen op onze manier hiervan iets te begrijpen en dit op de één of andere manier vast te leggen. In ieder geval zal getracht worden op deze website onderwerpen onder de aandacht te brengen die ons inziens de moeite waard zijn om ze te vermelden. En dat niet uit intrinsieke meldingsdrang, maar vooral om begrip en verwondering over met name vogels en verder over onze omringende natuur over te brengen, waardoor deze natuur ook meer redenen krijgt om beschermd te worden.